Regulamin aplikacji

REGULAMIN CleverFleet.pl

CleverFleet jest aplikacją, umożliwiającą zarządzanie flotą pojazdów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji CleverFleet. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z CleverFleet, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie odpowiedzialności CleverFleet.

1) O CLEVERFLEET

Właścicielem CleverFleet.pl jest Clever Fleet Dawid Turowski 42-218 Częstchowa Łódzka 52/106 , oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, APLIKACJA CleverFleet, APLIKACJA – aplikacja Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://CleverFleet.pl.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji CleverFleet, zgodnie z Regulaminem.
 • USŁUGOBIORCA -
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Aplikacji CleverFleet, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży.

 • JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - firma której dane, Usługobiorca wprowadził do Aplikacji CleverFleet i dla której zamierza świadczyć lub świadczy Usługę za pomocą Aplikacji CleverFleet.
 • USŁUGODAWCA – Dawid Turowski 42-218 Częstochowa Łódzka 52/106 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych uzupełnione przez wykładnie i regulacje kraju, miejsca prowadzenia Jednostki organizacyjnej.
 • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 • CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji CleverFleet i Usług Elektronicznych, określany indywidualnie dla każdego z Usługobiorców.
 • KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Aplikacji CleverFleet, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
 • PAKIET – usługa umożliwiająca korzystanie z Aplikacji CleverFleet polegająca na zarządzaniu i analizowaniu floty pojazdów Usługobiorcy wraz z funkcjonalnościami dodatkowymi usprawniającymi procesy zarządzania.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI CLEVERFLEET

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji CleverFleet w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W APLIKACJI CLEVERFLEET

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto (Profil);
  2. Zarządzanie flotą pojazdów
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KONTO (PROFIL)

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i odpłatnie.
 2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, Usługobiorca zgłasza chęć założenia konta (profilu) w Aplikacji CleverFleet.
 3. Za pośrednictwem Konta możliwy jest dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Aplikację CleverFleet służącą do zarządzania flotą.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 5. W formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  1. imię i nazwisko przedstawiciela Usługobiorcy
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer NIP Jednostki Organizacyjnej
  4. numeru telefonu
  5. liczby pojazdów
 6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Dawid Turowski 42-218 Częstochowa Łódzka 52/106
 7. Usunięcie konta, o którym mowa w pkt 6, nie jest równoznaczne z zwrotem poniesionych przez Usługobiorcę opłat za dostarczanie Usługi przez Usługodawcę.

6) SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ (Aplikacja CleverFleet)

 1. Częścią Serwisu Internetowego jest Aplikacja CleverFleet.
 2. Korzystanie z aplikacji CleverFleet jest odpłatne i wymaga utworzenia Konta i zalogowanie w Profilu.
 3. Korzystanie z Aplikacji CleverFleet rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniego linku ze strony CleverFleet, i zalogowaniu się do Aplikacji CleverFleet.
 4. W aplikacji CleverFleet użytkownik ma możliwość:
  1. Wprowadzanie danych o pojazdach i kierowcach
  2. Komunikacja z kierowcami i obsługa cleverfleet
  3. Analiza danych dot. eksploatacji pojazdów
  4. Śledzenie tras pojazdów

7) UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zakup, odbywa się poprzez kontakt na adres email: [email protected] lub formularz kontaktowy w Serwisie Internetowym.
 2. Proces sprzedaży obejmuje:
  1. Kontakt i ustalenie warunków okresu testowego Aplikacji CleverFleet
  2. Ustalenie warunków i zasady uruchomienia Pakietu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego
  2. przesłanie Usługobiorcy faktury
  3. przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy
 4. Sposób, koszt i termin dostawy Pakietu:
  1. Dostawa Pakietu do Usługobiorcy dokonywana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem przesyłki elektronicznej informującej o możliwości rozpoczęcia korzystania z Aplikacji CleverFleet.
  2. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
 5. Początek biegu terminu udostępnienia Pakietu w okresie abonamentowym liczy się od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że, Usługodawca i Usługobiorca postanowią inaczej.
 6. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Pakietu:
  1. Płatność tytułem umowy sprzedaży Pakietu może być dokonana za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na numer konta przedstawiony na fakturze dostarczonej przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

8) DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Dane Usługobiorcy są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług Aplikacji CleverFleet. Usługobiorca przekazuje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych udostępnianych mu przez Usługobiorcę w celu rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu w zakresie:
  1. imienia
  2. nazwiska
  3. NIP Jednostki Organizacyjnej
  4. adresu poczty elektronicznej
 3. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Aplikacji CleverFleet stanowią wyłączną własność Usługobiorcy, który to jest administratorem wprowadzonych danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Usługobiorca powierza Usługodawcy dane wprowadzone do Aplikacji jedynie w zakresie i celu zgodnym z świadczoną usługą i na mocy dostarczonej przez Usługobiorcę Umowy Powierzenia.
 4. Usługodawca oświadcza, że:
  1. dane w serwisie będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usługi Aplikacji CleverFleet;
  2. dokonał wdrożenia stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych w Serwisie i Aplikacji CleverFleet;
  3. w przypadku przekazania podmiotom zewnętrznym upoważnienia do przetwarzania danych Usługobiorcy, zostaną one zobowiązane do zachowania tajemnicy;
  4. w przypadku czynności nadzorujących prowadzonych przez organy nadzorcze dostarczy wszelkich niezbędnych informacji;
  5. w celu poprawnej realizacji zadań Aplikacji CleverFleet, możliwe jest korzystanie przez Usługodawcę z usług specjalistycznych firm zewnętrznych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia ochronę danych przekazanych;
  6. zastosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych Usługobiorcy przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym lub zniszczeniem;
  7. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z umieszczenia przez Usługobiorcę w Aplikacji CleverFleet nieprawidłowych danych.
 5. Każdy Usługobiorca posiada prawo dostępu do wprowadzonych danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE CLEVERFLEET.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Pakietu i działania Aplikacji CleverFleet, Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: CleverFleet 42-218 Częstochowa Łódzka 52/106
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. roszczenie Usługobiorcy;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE CLEVERFLEET.PL

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Aplikacji CleverFleet, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

11) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12) KOMUNIKACJA Z CLEVERFLEET.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected] oraz poczta tradycyjna (CleverFleet 42-218 Częstochowa Łódzka 52/106), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Aplikacji CleverFleet. Usługobiorcy mogą kontaktować się także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.